Fredag, november 14, 2014

«Ungdom, verdier, identitet og livsløp – på tvers av kulturene» var tema på et åpent møte i huset til Initiatives of Change i Oslo 13. november. Møtet hadde samlet ca 40 unge og eldre fra mer enn ti land og ble ledet av Kebba Secka, medlem av IofC’styre. Secka kom til Norge fra Gambia for over 30 år siden og var i mange år lærer i en ungdomsskole i Oslo og styreleder i en moské. Han var også medlem av Verdikommisjonen. Han åpnet med å si at kveldens fokus var på ungdom og deres liv i det multikulturelle Norge og introduserte Oddvar De Lion, daglig leder i Organisasjon mot offentlig diskriminering - OMOD.

 

I et engasjert innlegg viste De Lion til at mennesker av en annen kultur oftere blir stoppet og forhørt av politi og tollvesen, de har problemer med å få lærlingeplass, jobb og bolig og de møter mistenksomhet på grunn av navn og utseende. Forskning gjort bl.a. av FAFO har dokumentert problemene. Jobb betyr meget for selvrespekt og følelsen av å lykkes og det hindrer psykiske problemer, hevdet De Lion. Vi trenger fordomsfrie holdninger slik at lik utdanning også kan bety like muligheter. Selv om det gjøres mye bra for å møte problemene har vi fortsatt et stykke igjen og det må forskes mer. En 3. års lærerstudent i Oslo sa at dette er saker som er med i undervisningen nå. Lav arbeidsløshet og god økonomi gir oss gode muligheter til å lykkes med integreringen i Norge.

De Lion pekte på et uheldig utspill fra Forsvaret nylig. Et stort antall unge menn med utenlandsk opprinnelse fikk brev med beskjed om at de ikke kunne brukes som soldater av sikkerhetsgrunner. Brevet viser dårlig skjønn og liten forståelse for problemene disse unge har med å bli akseptert. Brevet ble straks trukket tilbake av forsvarsministeren, forklarte De Lion.

I debatten ble det sagt at nordmenn ofte er skeptiske til det som er annerledes, noe som også kan ramme dem som kommer fra en annen landsdel. Omstillingsprosesser tar tid og vi må huske den relativt korte tiden som er gått fra de første innvandrerne kom. En direktør i Oslo-politiet mente at i ansettelsesprosesser bør alle kandidater gis et nummer siden et fremmedklingende navn kan hindre rettferdig vurdering av søknader. En bedriftsleder sa at når en fremmedkulturell først er ansatt i et firma åpnes ofte veien for flere. Han rådet bedriftsledere til å bli dristigere og søke den kompetansen og ‘annerledesheten’ som en fremmedkulturell har. Annerledeshet kan være positivt og tilføre bedriften kvaliteter, ble det hevdet.

Det var enighet om at denne viktige samtalen må fortsette. 11. desember kl 1900 blir det et møte med et tilgrensende tema: «Hva lever vi for? Livsløp, identitet og verdier – på tvers av generasjonene.» Alle er velkommen.