Idé og formål
Enkeltmennesket kan utgjøre en forskjell i kampen mellom ondt og godt som pågår i alle mennesker og folkeslag. Å leve etter IofC's ideer innebærer å begynne med seg selv, lytte til andre og målrettet handling.

Initiatives of Change (IofC) er et verdensomspennende nettverk av mennesker med bakgrunn i forskjellige kulturer og livssyn. Felles er overbevisningen om at endring i menneskenes motiver og handlinger er en forutsetning for dyptgående samfunnsendringer. I spenningsfeltet mellom det personlige og det globale arbeider IofC for å inspirere, utruste og trene mennesker til å ta sin del i arbeidet med å bygge et bedre samfunn.

Kampen mellom ondt og godt pågår i alle mennesker og folkeslag. Likegyldighet, grådighet, frykt og hat er blant årsakene til voldelige konflikter, fattigdom og miljøødeleggelser. Men mennesket har også evne til å være barmhjertig, modig og skapende. Hver enkelt kan bestemme seg for å være den endringen de ønsker å se i verden.

I erkjennelsen av at menneskets forståelse og tiltak har kommet til kort, overfor noen av vår tids største utfordringer, peker IofC på stillheten som en kilde til innsikt og inspirasjon. I stillheten kan mennesker oppdage nye sammenhenger og tydeligere se hvordan en best kan bruke livet. Avhengig av personlig ståsted, blir stillheten en mulighet til å la seg lede av Gud, samvittigheten eller sin indre stemme. IofCs åpne fellesskap på tvers av forskjeller i kultur og livssyn, byr samtidig på en sjanse til å utvikle forståelsen av andre og å vokse selv.

 

En beslutning om å leve etter IofCs idéer innebærer å:

  • Begynne med seg selv

Ærlighet om egne motiver og praksis kan være første skritt mot en personlig endring. Kultur og religion har nedfelt etiske standarder som rettesnor for den enkelte og samfunnet. IofC har sammenfattet denne fellesarven i standardene absolutt ærlighet, renhet, uselviskhet og kjærlighet som praktisk målestokk for egne motiver og handling.

  • Lytte til andre

Ærlig og åpen samtale med vilje til å forstå og se den andre, bygger broer av tillit på tvers av motsetninger. Den som kjenner seg selv, kan lettere identifisere seg med andre. Dette åpner for forsoning og samarbeid.

  • Målrettet handling

Gjennom enkeltmennesker og felles innsats vil IofC

  • fremme fred og forståelse der det er konflikt
  • bygge broer av tillit mellom samfunn og nasjoner
  • fremme åpenhet, rettferdighet og en etisk og bærekraftig økonomi
  • utruste mennesker til å lede med integritet, uselviskhet og handlekraft

 

Forhistorie

IofCs forløper, Oxfordgruppen, kom til Norge i 1934. Oxfordgruppen ble ledet av grunnleggeren Frank Buchman (1878 – 1961). I 1938 endret bevegelsen navn til Moralsk Opprustning (MRA). Navnet ble foreslått av den svenske arbeiderdikteren Harry Blomberg, som mente at en moralsk opprustning var det eneste alternativet til den militære opprustningen i Europa. I 2001 ble navnet endret til Initiatives of Change/IofC.

 

Forholdet til Initiatives of Change International

Initiatives of Change International er en overbygning som koordinerer og styrker samarbeidet mellom IofCs grupper, programmer og prosjekter i mer enn 50 land. Den har sitt sete i Genève og er en FN-akkreditert NGO.

IofC Norge er medlem av IofC International og er som medlem forpliktet til å bygge arbeidet på prinsippene i dette forordet. Utover denne forpliktelsen er IofC Norge en selvstendig stiftelse.

 

(Forordet til stiftelsens vedtekter, vedtatt oktober 2016)